Inleiding
In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop VitOrtho BV, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. VitOrtho BV hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door VitOrtho BV gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van VitOrtho BV vallen. De website van VitOrtho BV kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze ‘gelinkte sites’ en VitOrtho BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Uw privacy is gewaarborgd
VitOrtho BV respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van uzelf, en van personen werkzaam bij of ten behoeve van VitOrtho BV.

Doeleinden
Wij kunnen uw gegevens onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Aanbieden en afleveren van onze producten. 
• Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie. 
• Promotionele doeleinden, waaronder begrepen informatievoorziening over activiteiten en actuele ontwikkelingen, alsmede relatiemarketing. 
• Beveiliging en verbetering van onze website(s). 
• Registreren van online bezoekersgegevens. 
• Samenstellen van gebruikersstatistieken. 
• Back-updoeleinden.
• Onderhouden van contacten met u.

Aanbieden en afleveren van onze producten
Om onze producten aan u te kunnen aanbieden, heeft VitOrtho BV (bijvoorbeeld) uw naam, bedrijfs- of praktijknaam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bank- of girorekeningnummer en/of de gegevens van uw creditcard, gegevens over de door u bestelde producten en/of diensten en lotnummer(s) nodig en uw e-mailadres. VitOrtho BV gebruikt deze gegevens ook voor het kunnen afleveren van (door u) bestelde producten alsmede voor de afhandeling van de door u aangevraagde of van u verkregen informatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betalingshistorie. Voor administratieve doeleinden wordt aan elke klant in ons systeem een eigen klantnummer toegekend.

Testen en verbeteren van onze producten en diensten
Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw eisen en wensen en om uw eventuele klachten te kunnen afhandelen. Met uw gegevens kunnen wij onze producten testen en verbeteringen daarin aanbrengen. Zo is het mogelijk dat VitOrtho BV uw persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van enquêtes en opinieonderzoeken. In dat geval kan VitOrtho BV u rechtstreeks (bijvoorbeeld via post of e-mail) benaderen voor een onderzoek of enquête.
Ter verbetering van haar website(s) kan VitOrtho BV ook de online bezoekersgegevens, zoals IP-adressen en browserinformatie, in een bestand opslaan voor doeleinden van systeembeheer en om technische problemen te identificeren. Aan de hand van deze zogenaamde verkeersgegevens kan VitOrtho BV het gebruik van haar website(s) evalueren om de indeling, de herkenbaarheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Ook kan VitOrtho BV gebruikersstatistieken samenstellen en gegevens voor back-updoeleinden bewaren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
VitOrtho BV streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past VitOrtho BV technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.
Een van de maatregelen ter beveiliging van de toegang tot onze website(s) is dat een unieke loginnaam, wachtwoord en/of gebruikersnaam aan u kan worden toegewezen respectievelijk door u kan worden gekozen. Met behulp van deze gegevens is VitOrtho BV in staat om u te herkennen en kan zij u toegang verlenen tot uitsluitend voor u bestemde informatie, zoals uw order- en factuurarchief en uw personalia.

Bewaren van uw persoonsgegevens
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zal VitOrtho BV uw (persoons)gegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende wettelijke bewaarplichten.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om zich tot VitOrtho BV te wenden met het verzoek u mede te delen of door VitOrtho BV u betreffende gegevens worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal VitOrtho BV u berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn.
Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u VitOrtho BV desgewenst verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. VitOrtho BV zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk in verband met de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Wat doen wij met cookies?
VitOrtho BV maakt geen gebruik van cookies voor het verzamelen van gegevens over uw surfgedrag op haar website(s).

Recht van verzet
Voor zover vereist, zal VitOrtho BV uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor promotionele doeleinden gebruiken. U kunt ook altijd (nadien) aan VitOrtho BV kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor promotionele doeleinden. In dat geval zal VitOrtho BV terstond de verwerking van de betreffende persoonsgegevens beëindigen.

Contact
Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen VitOrtho BV per e-mail: info@vitortho.nl.

Wijzigingen
VitOrtho BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.
Dit privacyreglement is in werking getreden op 13 juni 2014 en vervangt alle voorgaande versies van dit privacyreglement.